1. Общи разпоредби

Тези търговски и рекламационни условия, уреждат правата и задълженията на договорните страни, произтичащи от договора за продажба, сключен между продавача, който е „Шийлд-СК“ ООД  (Shield-Sk, s.r.o.), със седалище ул. „Х. Меличковей“ 2988/12 (H. Meličkovej 2988/12), ЕИК: 46 701 494 (нататък в текста само „продавач“) и купувача, чийто предмет е покупката и продажбата на стоки през интернет старницата на електронния магaзин на продавача. Продуктите, предлагани от продавача, произхождат или от официална дистрибуция, дистрибуция от други държави членки на ЕС, или от крайни потребители, посредством тяхното изкупуване.

Данни за кореспонденция с продавача:
Shield-Sk, s.r.o., със едалище ул H. Meličkovej 2988/12 Словакия, ЕИК: 46701494 ДИК: 2023549671, ИК по ДДС: SK 2023549671
Магазин: H. Meličkovej 2988/12
Телефон: +421 948 492 549
E-mail: info@top4mobile.bg

 • Тези търговски и рекламационни условия в редакция, актуална към датата на сключване на договора за покупка са неразделна част от договора за покупка. В случай, че продавачът и купувачът скючат писмен договор за покупка, в който договорят условия различни от тези търговски и рекламационни условия, разпоредбите на договора за покупка ще имат предимство пред тези търговски и рекламационни условия. Договорените по този начин индивидуални условия, не бива да са в противоречие с други законови разпоредби (съкращаване на срокове за връщане на стока, гаранционен срок и др.)
 • За целите на настоящия договор под „Допълнителен договор“ се разбира договор, по силата на който купувачът придобива стоки или му се предоставя услуга, свързани с предмета на договора за покупка, ако стоките са доставени или услугата се предоставя от продавача или трето лице по тяхно споразумение.
 • Покупната цена на стоките, показана на която и да било интернет страница на електронния магазин, който се експлоатира от продавача, включва и данък добавена стойност в размер, определен от приожимото заонодателство на Словашката република и не включва цената за превоз на стоката или други незадължителни услуги. Всички промоции са валидни до разпродаване на наличностите, ако за конкретната стока не е посочено нещо друго.
 • Продавачът си запазва правото по всяко време да коригира цената на стоките, посочена на която и да било интернет страница на електронния магазин, който се управлява от продавача. Промяната в цената на стоките не се прилага за договори за покупка, сключени преди промяната на цената, независимо, че стоките все още не са дотавени.
 • В случай, че продавачът не спази задълженията си, съгласно приложимото законодателство на Словашката република или Европейската общност, или според тези търговски и рекламационни условия, купувачът може да упражни правата си срещу продавача, посредством компетентния съд.

2. Начин на сключване на договора за покупка

 • Предложението за сключване на договор за покупка се изпраща от купувача на продавача, под формата на попълнен формуляр на интернет страницата на продавача, който изпраща предложението за сключване на договор за покупка, чийто предмет е възмездното прехвърляне на собствеността върху стоките, маркирани от купувача срещу съответната покупна цена и при условията, посочени в неговата заявка (нататък в текста само „заявка“).
 • След изпращане на заявката, купувачът ще получи на своя имейл адрес автоматично изпращано съобщение за получаването на заявката в електронната система на продавача (нататък в текста само „потвърждение за получаване на заявка“). На имейл адреса на купувача, може да бъде изпратена, в случай на нужда, и всяка друга допълнителна информация, относно неговата заявка.
 • Потвърждението за получаване, съдържа данни за това, че продавачът е получил заявка, което обаче все още не означава, че е прието предложението за сключване на договора за покупка.
 • Продавачът след това ще изпрати на имейл адреса на купувача информация за това, дали заявката на купувача е приета (нататък в текста само „приемане на заявка“). Приемането на поръчката съдържа информация за наименованието и спецификацията на стоката, чиято продажба е предмет на договора за покупка, също така данни за цената на стоката и/или други услуги, данни за предполагаемия срок на доставка, наименование и данни за мястото, където стоката трябва да бъде доставена и данни за евентуалната цена, условията, начина и срока за превоз на стоката до договореното място за доставка, за купувача, данни за продавача (търговско наименование на фирмата, седалище, ЕИК, номер, под който фирмата е записана в Търговския регистър и под.), евентуално и други необходими данни.
 • Договорът за покупка е сключен с връчването на приемането на заявката в електронен или писмен вид на купувача.
 • Продавачът по ясен, еднозначен, разбираем и незаменим начин информира купувача преди изпращането на заявката, относно преддоговорната информация, отнасяща се до рекламционните, платежните, търговските, превозните и други условия така:
  a) за основните характеристики на стоката или естеството на услугата в достатъчен обем спрямо изпозваното средство за комуникация, информира на съответната каталожна страница на електронния магазин на продавача,
  b) за търговското наименование и седалището на продавача, информира на съответната страница на електронния магазин на продавача в чл.1 на настоящите търговки и рекламационни условия, които са разположени на съответната страница на електронния магазин на продавача,
  c) за телефонния номер на продавача и за други данни, които са важни за контакта на купувача с продавача, най-вече адресът на електронната поща и номерът на факса, ако има такива, информира на съответната страница на електронния магазин на продавача и в чл. 1 на настоящите търговски и рекламационни условия, които са разположени на съответната страница на електронния магазин на продавача,
  d) за адреса на продавача, на който купувачът може да предяви рекламация за стока или услуга, да подаде жалба или друго, информира в чл. 1 на настоящите търговски и рекламационни условия, които са разположени на съответната подстраница на електронния магазин на продавача,
  e) за цялостната цена на стоката или услугата включително и данък добавена стойност и за всички други данъци или ако във връзка с характера на стоката или услугата цената им не може да бъде изчислена предварително, начинът, по който се изчислява както и разходите за транспорт, доставка, пощенски и други разходи и такси, или ако тези разходи и такси не могат да се определят предварително за факта, че купувачът ще трябва да ги заплати, информира предварително на съответната каталожна страница на електронния магазин на продавача,
  f) за платежните условия, условията за доставка, за срока, до който продавачът се задължава да достави стоката или да предостави услугата, за информацията относно предявяване на рекламации и тяхното решаване, жалби и оплаквания, информира в съответните членове на настоящите търговски и рекламационни условия, които са разположени на съответната подстраница на електронния магазин на продавача
  g) за информация относно правото на купувача да се откаже от договора за покупка, за условията, срока и начина, при които може да упражни правото си на отказ от договора, информира в чл. 10 на настоящите търговски и рекламационни условия, които се намират на съответната подстраница на електронния магазин на продавача
  h) за предоставянето на формуляр за отказване от договора за покупка информира в чл. 10 и в приложението към тези търговски и рекламационни условия, които се намират на съответната подстраница на електронния магазин на продавача; същевременно продавачът предоставя самия формуляр за отказ от догоора за покупка в приложението към тези търговски и рекламационни условия, които се намират на съответната подстраница на електронния магазин на продавача  
  i) за информацията, че ако купувачът се откаже от договора за покупка, ще поеме разходите, свързани с връщането на стоката на продавача според § 10 ал. 3 от закон № 102/2014 Д.в. за защита на потребителя при продажбата на стоки  или предоставянето на услуги въз основа на договор от разстояние или договор, сключен извън търговския обект на продавача и за измененията и допълненията на някои закони (нататък в текста само „Закон за защита на потребителя при продажби от разстояние“), и ако се откаже от договора за покупка, поема и разходите за връщане на стока, която по своя характер не е възможно да се върне по пощата, информира в чл. 10 на тези търговски и рекламационни условия, които се намират на съответната подстраница на електронния магазин на продавача,
  j) относно задължението на купувача да заплати на продавача цената за действително предоставеното изпълнение според § 10 ал. 5 от Закона за защита на потребителя при продажба от разстояние, ако купувачът се откаже от договора за услуги след като е дал вече изричното си съгласие на продавача според § 4 ал. 6 от Закона за защита на потребителя при продажба от разстояние, информира в чл.10 на настоящите търговски и рекламационни условия, които се намират на съответната подстраница на електронния магазин на продавача,
  k) относно обстоятелствата, при които купувачът губи правото си да се откаже от договора за покупка, информира в чл.10 на настоящите търговски и рекламационни условия, които се намират на съответната подстраница на електронния магазин на продавача,
  l) относно указанията за отговорността на продавача за дефекти по стоката или в услугата според § 622 и 623 от Гражданския кодекс, информира в чл. 8 на настоящите търговски и рекламационни условия, които се намират на съответната подстраница на електронния магазин на продавача,
  m) за съществуването и подробности, относно гаранцията, предоставена от производителя или от продавача според строгите разпоредби на § 502 Гражданския кодекс, ако производителят или продавачът предоставя гаранция както и съществуването ѝ и условията за помощ и услуги, предоставяни на купувача след продажбата на стоката или предоставянето на услугата, ако се предоставя такава помощ, информира на съответната каталожна страница на електронния магазин на продавача и в чл. 9 на настоящите търговски и рекламационни условия, които се намират на сътветата подстраница на електронния магазин на продавача,
  n) за съществуването на съответните кодекси на поведение, които продавачът се е задължил да спазва и за начина, по който купувачът може да се запознае с тях или да получи формулировката им, информира на съответната каталожна страница на електронния магазин на продавача,
  o) за продължителността на действие на договора, ако става въпрос за договор, сключен за определен срок; ако става въпрос за договор, сключен за неопределен срок или става въпрос за договор, при който автоматично се удължава неговата валидност, и за информация относно условията за прекратяване на договор, информира на съответната каталожна страница на електронния магазин на продавача и в настоящите търговски и рекламационни условия, които се намират на съответната подстраница на електронния магазин на продавача,
  p) за минималната продължителност на валидността на задълженията на купувача, произтичащи от договора за покупка, ако от договора за покупка произтича такова задължение за купувача, информира на съответната каталожна страница на електронния магазин на продавача и в настоящите търговски и рекламационни условия, които се намират на съответната подстраница на електронния магазин на продавача,
  q) за задълженията на купувача да плати аванс или да предостави друго финансово обезпечение по искане на продавача  и относно условията, които се отнасят до неговото предоставяне, ако от договора за покупка произтича за купувача такова задължение, информира на съответната каталожна страница на електронния магазин на продавача и в настоящите търговски и рекламационни условия, които се намират на съответната подстраница на електронния магазин на продавача,
  r) относно функционалности, включително приложимите технически предпазни мерки за осигуряване на електронното съдържание, ако е приложимо, информира на съответната каталожна страница на електронния магазин на продавача и в настоящите търговски и рекламационни условия, които се намират на съответната подстраница на електронния магазин на продавача,
  s) относно съвместимостта на електронното съдържание с хардуер и софтуер, за които продавачът знае или се очаква да знае, ако е приложимо, информира на съответната каталожна страница на електронния магазин на продавача и в настоящите търговски и рекламационни условия, които се намират на съответната подстраница на електронния магазин на продавача,
  t) относно възможностите и условията за решаване на спорове по извънсъдебен път, посредством система за алтернативно решаване на спорове, ако продавачът се е задължил да използва такава система, информира на съответната каталожна страница на електронния магазин на продавача и в настоящите търговски и рекламационни условия, които се намират на съответната подстраница на електронния магазин на продавача,
  u) относно действията, необходими за сключването на договор за покупка така, че тези необходими действия описва в настоящите търговски и рекламационни условия, които се намират на съответната подстраница на електронния магазин на продавача,
  v) относно това, че договорът за покупка ще се съхранява в електронна форма у продавача и е достъпна за купувача след като писмено го поиска, информира на съответната каталожна страница на електронния магазин на продавача и в настоящите търговски и рекламационни условия, които се намират на съответната подстраница на електронния магазин на продавача,
  w) за това, че езикът, предложен за сключване на договора е словашки език, информира на съответната каталожна страница на електронния магазин на продавача и в настоящите търговски и рекламационни условия, които се намират на съответната подстраница на електронния магазин на продавача
 • Ако продавачът не е изпълнил задължението да информира относно заплащането на допълнителни такси или други разходи съгласно точка 2.6. буква е) на тези търговски и рекламационни условия или относно разходите за връщане на стоките в съответствие с точка 2.6. буква i) от тези търговски и рекламационни условия, купувачът не е длъжен да плаща тези допълнителни разходи или такси.

3. Права и задължения на продавача

 • Продавачът е длъжен:
  a) да достави, въз основа на заявка, приета с потвърждение, на купувача стока в договореното количество, качество и срок и да я опакова или подготви за превоз по начин, необходим за нейното запазване и защита,
  b) да гарантира, че доставената стока отговаря на валидните законови разпоредби на Словашката република,
  c) незабавно след сключване на договора за покупка, не по-късно обаче заедно с доставката на стоката, да предостави на купувача потвърждение за сключване на договора за покупка на траен носител, например посредтвом имейл. Потвърждението трябва да съдържа всички информации, посочени в точка 2.6., включително формуляр за отказ от договор за покупка
  d) да предаде на купувача най-късно заедно със стоката в писмен или в електронен вид всички документи, необходими за получаване и използване на стоката и всички други документи, произтичащи от валидното законодателство на Словашката република (упътвания на словашки език, гаранционен лист, товарителница, данъчен документ)
 • Продавачът има право на точно и своевременно плащане на покупната цена от купувача за доставената стока
 • Ако поради продажба на наличностите или липса на стоки, продавачът не може да достави стоката на купувача в срока, договорен в договора за покупка или, в срока, определен в тези търговски и рекламационни условия или за договорената покупна цена, продавачът е длъжен да предложи на купувача заместващо изпълнение или възможност на купувача да се откаже от договора за покупка (сторниране на заявката). Отказ от договора за покупка или сторниране на заявка купувачът може да направи по имейл. В случай, че купувачът вече е заплатил покупната цена или част от нея, продавачът се задължава да възстанови на купувача покупната цена или частта от нея в срок от 14 дни от датата на получаване на отказа от договора за покупка по имейл респ. за сторнирането на заявката по сметка, предоставена от купувача, в случай че договорните страни не се споразумеят нещо различно. В случай, че купувачът, в разумен срок, не приеме предлаганото от продавача изпълнение за замяна, нито не се откаже от договора за покупка, продавачът има право да се откаже от договора за покупка и в случай, че продавачът е заплатил покупната цена или част от нея, продавачът е длъжен да върне, вече заплатената покупна цена или частта от нея в срок от 14 дни от датата на връчване на купувача, на отказа от договора за покупка.

4. Права и задължения на купувача

 • Купувачът е информиран от продавача, че част от заявката е задължението да плати цената за стоката
 • Купувачът е длъжен: a) да приеме, поръчаната и доставена стока, b) да заплати на продавача, договорената покупна цена в рамките на уговорения срок, включително разходите за доставка на стоката
 • Купувачът има право да получи стоката в количество, качество, срок и място, договорени между договорните страни

5. Условия за доставка и плащане

 • Стоките се продават според мостри, каталози, типови писма, мостреници на продавача, които се намират на интернет страницата на електронния магазин на продавача. Доставената стока има минимален срок на годност повече от 2 месеца преди датата на изтичане. В случаите на по-кратък срок на годност, продавачът се свързва и информира  купувача по телфон или имейл преди доставката и доставя стоката чак след съгласието на купувача.
 • Продавачът е длъжен да изпълни заявката на купувача и да достави стоката на купувача в срок от 30 дни, ако при генериране на заявката, стоката е презентирана от продавача като налична на склад. Ако статусът на наличността на продукта на склад е презентиран с текста „Със заявка“, се прилагат разпоредбите на точка 1.4 от настоящите търговски условия. Купувачът приема тези срокове без възражения.
 • Данните, публикувани на уеб страницата на този е-магазин не са свързани онлайн с информационната система на продавача. Актуализират с веднъж дневно, обикновено нощем. Затова може да се случи така, че даните за достъпността на стоката в момента на генериране на заявката от купувача, не е задължително да отговаря на актуалното състояние на склада на продавача или на неговите доставчици. Продавачът е длъжен след получаването на такава заявка да информира възложителя за този факт по телефон или имейл. Продавачът не е длъжен да потвърди такава заявка, респ. в съответствие с точка 10.1 на тези търговки условия, може едностранно да се откаже от договора за покупка.
 • Купувачът е длъжен да приеме стоката на мястото, което е посочено в приемането на заявката от продавача. В случай, че купувачът без предварително писмено оттегляне от договора за покупка, не приеме стоката до 7 дни след изтичане на срока, договорен в договора за покупка респ. обвързващото приемане на поръчката, продавачът има право на обезщетение за вреди в размер на действителните разходи, направени при опита за неуспешно доставяне на поръчката. След изтичане на 14 дни от датата, на която купувачът е бил длъжен да приеме стоката, продавачът има право да се откаже от договора за покупка и да продаде стоката на трето лице.
 • Продавачът има право да покани купувача да приеме стоката преди изтичането на срока, договорен в договора за покупка.
 • Теглото, размерите и другите данни за стоката, съдържащи се в каталозите, брошурите и в други документи на продавача, които се намират на интернет страницата на електронния магазин са в обема, предоставен на продавача от производителя, респ. вносителя. Произодителите и продавачите затова си запазват правото да правят промени, корекции,  и модификации, стига те да не се отразяват неблагоприятно на характеристиките на стоките. В случай, че това се случи и купувачът не приеме промяната, купувачът има право в който и да е етап да се откаже от договора за покупка и право да му бъде върната евентуално заплатената покупна цена за предмета на поръчката.
 • Мястото за доставка на стоката е мястото, посочено в потвърждението на заявката от продавача, ако договорните страни не се уговорят нещо различно в договора за покупка.
 • В случай, че продавачът достави стоката на купувача на мястото, определено в договора за покупка, купувачът е длъжен да приеме стоката лично или да осигури, стоката да бъде получена от лице, което е упълномощено в случай на отсъствие на купувача да приеме стоката и което да подпише протокол за доставка и приемане на стоката. Трето лице, упълнмощено да получи стоката, посочена в договора за покупка е длъжно да предостави на продавача оригинал или копие на договора за покупка и документ за плащане на стоката и писмено пълномощно. Ако се наложи да се повтори доставката на стоката поради отсъствие на купувача на мястото, опеделено за доставка, определено в договора за покупка, всички разходи, възникнали в тази връзка са за сметка на купувача, най-вече повторната доставка на стоката и разходи по съхранение (магазинаж) в размер, посочен в точка 10.2. на настоящите общи условия.
 • Купувачът е длъжен да провери пратката, т.е. стоката както и нейната опаковка, непосредтвено при получаването ѝ. В случай, че купувачът установи, че стоката или опаковката ѝ е маханично повредена, е длъжен да съобщи за този факт на превозвача и в негово присъствие да провери състоянието на стоката. В случай, че установи повреда на стоката при нейното получаване, купувачът е длъжен да попълни протокол относно обема и характера на щетите по стоката (протокол за щета), превозвачът потвърждава верността на съдържанието. Въз основа на така изготвения протокол за щета, който се връчва на продавача, след което продавачът може да предяви претенция за възникване на щета пред превозвача и да предостави отстраняване на недостатъка по стоката, отстъпка от цената на стоката или в случай на неотстраними повреди по стоката, може да предостави нова стока на купувача
 • Купувачът има право, в случай на недоставяне на стоката от страна на продавача в сроковете, посочени в точка 5.2. на настоящите Търговки условия, да се откаже от договора за покупка, а продавачът е длъжен да върне на купувача вече заплатената част от договорната цена по смисъла на точка 10.8 на настоящите търговски условия.
 • Купувачът към всяка пратка получава фактура по имейл. Там, където се изисква гаранционна карта, ще я получи в пакета.
 • Начини на плащане:
  • В брой при получаване на стоката в магазините на продавача
  • Плащане с карта в магазините на продавача
  • Авансово плащане по сметка на продавача
  • Плащане с наложен платеж, което се таксува според ценоразписа на продавача

6. Покупна цена

 • Купувачът е длъжен да плати на продавача покупната цена за стоката, договорена в договора за покупка и/или според ценоразписа на продавача, валиден в момента на сключване на договора за покупка, включително разходите за доставка на стоката (нататък в текста само „покупна цена“). Купувачът има право да заплати покупната цена под формата на:
  • В брой при получаване на стоката в магазините на продавача
  • Плащане с карта в магазините на продавача
  • Авансово плащане по сметка на продавача
  • Плащане с наложен платеж, което се таксува според ценоразписа на продавача
 • В случай, че купувачът плати покупната цена на продавача чрез безналичен превод, за дата на плащането се смята, датата, на която цялата покупна цена е постъпила (е кредитирана) по сметката на продавача.
 • Купувачът е длъжен да плати покупната цена на продавача за договорената стока в срок според договора за покупка, но не по-късно от момента на получаване (приемане) на стоката.
 • В случай, че купувачът има просрочие с плащането на покупната цена, продавачът има право да таксува, а купувачът е длъжен да заплати договорна глоба в размер, отговарящ на платения аванс (депозит).
 • В случай, че купувачът се окаже в просрочие с плащането на покупната цена или нейна част, договорните страни се договарят, че продавачът има право да се откаже от договора за покупка, а платеният аванс от покупната цена ще бъде компенсиран изцяло спрямо договорната неустойка, която купувачът е длъжен да плати на прдавача, освен ако в договора за покупка не е уговорено нещо друго.
 • Разходите за доставка на стоката се начисляват според актуалния ценоразпис и тяхната сума е посочена в рекапитулацията на заявката, ако догоровните страни не са уговорили друго.

7. Придобиване на собственост и прехвърляне на риска от повреда по стоката

 • Купувачът придобива собствеността върху стоката чак след пълното заплащане на цялата покупна цена за стоката.
 • Рискът от повреда на стоката се прехвърля върху  купувача в момента, в който купувачът или трето лице, упълномощено от купувача, приеме стоката от продавача или негов представител, упълномощен да достави стоката, или ако не направи това навреме, то от момента, от който продавачът позволи на купувача да се разпорежда със стоката, а купувачът не приеме стоката.

8. Отказ от договора за покупка

 • Ако продавачът не може да изпълни задълженията си, произтичащи от договора за покупка поради изчерпване на складовите наличности, недостъпност на стоката, или ако производителят, вносителят или доставчикът на стоката е спрял производството на стоката или е извършил толкова сериозни промени, които правят невъзможно реализирането на изпълнението на задълженията        на продавача, произтичащи от договора за покупка или поради форсмажорни обстоятелства или ако, дори и при всички положени усилия, които могат справедливо да се изискват от него не е способен да достави стоката на клиента в сроковете, определени в настоящите търговски условия или за цената, която е посочена в заявката, продавачът е длъжен незабавно да информира купувача и същевременно е длъжен да предложи на купувача заместващо изпълнение или възможност да се откаже от договора за покупка (да сторнира заявката). В случай, че купувачът се откаже от договора за покупка поради причините, посочени в тази точка на настоящите търговски и рекламационни условия, продавачът е длъжен да върне на купувача вече заплатения аванс за стоката, договорена в договора за покупка в срок 14 дни от датата на отказ от договора чрез банков превод по сметка, определена от купувача.
 • В случай, че купувачът е предприемач, може да му бъде предложено заместващо обезщетение от договора за покупка в зависимост от състоянието на върнатата стока, изгубената гаранция и актуалната цена на върнатата стока. Състоянието на стоката се оценява от продавача. В случай, че двете страни не стигнат до взаимно приемливи условия, стоката ще бъде върната за сметка на продавача. Продавачът има право да начисли на купувача евентуални допълнително възникнали разходи.
 • Купувачът има право да се откаже от договора за покупка без да посочва причина в съответствие с разпоредбите на § 7 от Закон № 102/2014 Д.в. за защита на потребителя при продажба от разстояние (нататък в текста само „Закон за защита на потребителя при продажба от разстояние“) в срок от 14 дни от получаването на стоката   респ. от датата на сключване на договора за предоставяне на услуга или договора за предоставяне на електронно съдържание, недоставяни на материален носител, ако продавачът навреме е изпълнил информационните си задължения според разпоредбите на § 3 от Закона за защита на потребителя при продажба от разстояние.
 • В рамките на този период купувачът има право след получаване на стоката да я разопакова и да тества стоката по начин, подобен на обичайна покупка във физически магазин, до степен, необходима, за да прецени естеството, свойствата и функционалността на стоката.
 • Периодът за отказ от договора започва да тече от деня, в който купувачът или определено от него трето лице с изключение на превозвача, получи всички части, на поръчаната стока или ако a) стоките, поръчани от купувача в една заявка се доставят отделно, от датата на получаване на последната стока, b) се доставя стока, която се състои от множество части или бройки, от датата на получаване на последната част или последния брой, c) ако въз основа на договор, стоката се доставя многократно през определен период от датата на получаване на първата стока.
 • Купувачът може да се откаже от договора за покупка, чийто предмет е покупката на стока и преди началото на срока, в който може да се откаже от договора за покупка.
 • Одтеглянето от договор за покупка трябва да бъде направено от купувача в писмен вид и по начин, който не предизвиква съмнение, че има отказ от договора за покупка, или под формата на запис върху друг траен носител или с помощта на формуляр, който представлява приложение 1 към настоящите търговски и рекламационни условия. Срокът за отказ от договора за покупка се счита за спазен, ако известието за отказ от договора е изпратено до продавача не по-късно от последния ден от периода по § 7 ал. 1 от Закона за защита на потребителя при продажба от разстояние.
 • Отдеглянето от договора за покупка според предходната точка на настоящите търговски и рекламационни условия трябва да съдържа данните, изисквани във формуляра за отказ от договор за покупка, който представлява приложение № 1 от настоящите търговски и рекламационни условия, най-вече идентификация на купувача, номер и дата на заявката, точно описание на стоката, начинът, по който продавачът трябва да върне вече приетото плащане, най-вече номер на банкова сметка и/или пощенски адрес на купувача.
 • Ако купувачът се откаже от договора за покупка, анулира се от самото начало и всеки анекс, свързан с договора за покупка, от който се отказва купувачът. Не е възможно да се изискват от купувача никакви разходи или други плащания във връзка с анулирането на анекса освен плащане на разходите, посочени в  § 9 ал. 3, § 10 ал. 3 и 5 от Закона за защита на потребителя при продажба от разстояние и цената за услуга, ако предмет на договора е предоставянето на услуга и тя е била напълно предоставена.
 • Купувачът е длъжен без излишно забавяне, най-късно обаче до 14 дни от датата на отказ от договора за покупка да изпрати стоката обратно на адреса на седалището на продавача или да го предаде на упълномощено от продавача лице. Това не важи в случаите, в които продавачът е предложил да вземе стоката лично или посредством упълномощено лице. Срокът според първото изречение на тази точка на настоящите търговски и рекламационни условия се смята за спазен, ако стоката е предадена за транспортиране не по-късно от последния ден на срока.
 • Купувачът е длъжен да върне стоката на продавача в пълна окомплектовка, включително с пълната документация, без повреди, по възможност в оригиналната опаковка и неизползван.
 • Препоръчва се стоката да бъде застрахована. Продавачът не приема пратки с наложен платеж. Продавачът е длъжен без излишно отлагане не по-късно от 14 дни от датата на получаване на отказа от договора за покупка да върне на купувача всички плащания, които е получил от него въз основа на договора за покупка или свързани с нея, включително и разходите за транспорт, доставка и пощенски разходи и такси. Продавачът не е длъжен да върне на купувача плащанията според тази точка на настоящите търговски и рекламационни условия преди да получи обратно стоката или купувачът да предостави документ, че е изпратил стоката обратно на продавача, освен ако продавачът не предложи да си вземе стоката сам или чрез упълномощено лице.
 • Продавача да приеме стоката. Купувачът поема разходите по връщането на стоката на продавача или на лицето, упълномощено отпродавача да приеме стката. Това не важи в случай, че продавачът се съгласи сам да поеме тези разходи или ако не е изпълнил задължението си по § 3 ал. 1 буква i) от Закона за защита на потребителя при продажба от разстояние.
 • Купувачът отговаря само за намаляването на стойността на стоката, възникнало в резултат на такова боравене със стоката, което е извън обхвата на третирането, необходимо за определяне на свойствата и функционалността на стоката. Потребителят не отговаря за намаляване на стойността на стоката, ако продавачът не е изпълнил задължението си да информира потребителя за правото му да се откаже от договора за покупка според § 3 ал. 1 буква h) от Закона за защита на потребителя при продажба от разстояние.
 • Продавачът е длъжен да върне на купувача покупната цена за стоката по същия начин, който е използвал купувача при своето плащане, освен ако не се договори с купувача за друг начин на връщане на плащането без в тази връзка да бъдат начислени други такси на купувача.
 • В случай, че купувачът се откаже от договора за покупка и върне на продавача стока, която е използвана, повредена ии непълна, купувачът се задължава да заплати на продавача a)  стойността, с която се е понижила стойността на стоката по смисъла на § 457 от Гражданския кодекс в действителен размер, b) разходите, които са възникнали за продавача във връзка с ремонта на стоката и възстановяването ѝ в първоначален вид, изчислени според ценовата листа за следгаранционно обслужване. Купувачът е длъжен по смисъла на тази точка от настоящите търговски и рекламационни условия да заплати на продавача обезщетениенай-много в размер на разликата между покупната цена на стоката  и стойността на стоката в момента на отказ от договора за покупка.
 • В съответствие с § 7 ал. 6 от Закона за защита на потребителя при продажба от разстояние, купувачът не може да се откаже от договори за покупка, чиито предмети са: - продажбата на стоки, направени според специалните изисквания на потребителя, стоки по поръчка или стоки, предназначени специално за конкретния потребител, - продажбата на стоки затворени в защитна опаковка, която не е подходяща за връщане поради здравословни или хигиенни причини и чиято защитна опаковка е била нарушена след доставката, - продажбата на звукозаписи, видеозаписи, аудиовизуални записи, книги или компютърен софтуер, които се продават в защитна опаковка, ако потребителят ги разопакова, - предоставяне на електронно съдържание по начин различен от материален носител и ако неговото предоставяне е започнало с изричното съгласие на потребителя и потребителят декларира, че е надлежно информиран за това, че с даването на това свое съгласие, губи правото си да се откаже от договора за покупка. – продажбата на стоки, които по време на сключването на договора и получаването на стоките от продавача на купувача, сглобени, монтирани или използвани по начин, така че тяхното възстановяване в първоначален вид не е възможно без полагането на увеличени усилия и разходи.
 • Разпоредбите на чл. 10 на настоящите търговски и рекламационни условия не се прилагат изрично за субекти, неизпълняващи дефиницията за потребител, посочени в § 2 буква a) от Закона.

Формуляр за връщане на стока

Изтегли

9. Отговорност за дефекти по стоката и гаранция

Виж. Рекламационни условия

10. Лични данни и тяхната защита

Виж. Защита на личните данни

11. Заключителни разпоредби

 • Купувачът взема под внимание и се съгласява, че правата и задълженията между продавач и купувач освен от настоящите общи търговски условия се ръководят и от търговските условия на продавача, а процедурите по рекламации и гаранция и от рекламационните условия на продавача, които са на разположение в седалището на продавача или публикувани на интернет страниците на продавача. Същевремнно купувачът взема под внимание, че продаваните стоки не е необходимо да произхожда от официална дистрибуция, от което произтича, че трябва да се предявяват рекламации само към продавача.
 • Всички правни взаимоотношения между договорните страни се уреждат от законодателството на Словашката република. Правоотношенията между продавача и потребителя в случай на продажба по пощата (куриер) са предмет на Гражданския кодекс и специалните разпоредби. Ако някои въпроси не могат да се решат според разпоредбите посочени в търговските условия на продавача, то те се уреждат от съответните разпоредби на Гражданския или Търговския кодекс.
 • Купувачът, изпращайки поръчка, потвърждава, че е прочел и се е запознал със съдържанието в пълен обем на настоящите общи търговки условия, с търговските условия на продавача и с рекламационните процедури на продавача и е съгласен с тях.

12. Право на отказ от договора за покупка

Имате право да се откажете от договора за покупка без да посочвате причина в срок от 14 дни. Срокът, в който можете да се откажете от договора за покупка тече 14 дни от датата, на която Вие или определено от Вас трето лице с изключение на превозвача приеме стоката. В случай, че искате да ползвате правото си за отказ от договора за покупка ни информирайте за това свое решение да се откажете от договора за покупка с еднозначна декларация (например с писмо, изпратено по пощата, по факс или на имейл). Срокът за откз от договора за покупка се смята за спазен, ако изпратите известие за прилагането на това право на отказ от договора за покупка преди да изтече срокът за отказ от договора за покупка.

13. Други права и задължения

Независимо от останалите разпоредби, продавачът не носи отговорност пред купувача за пропуснати ползи, пропуснати възможности, или други непреки или последващи загуби, възникнали по какъвто и да било начин. 

Надзорен орган:

Словашка търговка инспекция (SOI)
Инспекторат SOI за Братиславска област, ул. „Приевозска“32 (Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07) Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170 http://www.soi.sk
отдел технически контрол на продуктите и защита на потребителите и правен отдел тел.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax: 02/ 58272 170 http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

The European Commission provides a platform for online dispute resolutions (ODR) which can be accessed at http://ec.europa.eu/consumers/odr/.